Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hollemans Homesteel B.V.

Artikel 1            Definities

 1. Hollemans Homesteel B.V., gevestigd te Numansdorp, KvK-nummer 83021558, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Hollemans Homesteel.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als afnemer.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Hollemans Homesteel tegen betaling werkzaamheden voor afnemer verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2            Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens Hollemans Homesteel waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Hollemans Homesteel in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. Hollemans Homesteel is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien hij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal hij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor afnemer, heeft afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 4. De toepasselijkheid van de voorwaarden van de zakelijke afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3            Offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt deze na 30 kalenderdagen.
 2. Hollemans Homesteel kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Er kunnen kleine afwijkingen plaatsvinden in de offerte opgenomen specificaties, maten en kleuren.
 4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4            Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Hollemans Homesteel zal een projectprijs aangeven. Na bestelling wordt een ontwerp naar afnemer gestuurd, welke leidend is. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend aan de hand van daadwerkelijk gemaakte arbeidsuren en overige (materiaal- en transport).
 3. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot een aanbetaling. Pas na het voldoen van de aanbetaling zal met de werkzaamheden worden gestart. Tenzij anders door partijen overeengekomen, of een wettelijke verplicht anders bepaalt, wordt het overige bedrag voldaan op de dag voor de levering. Hollemans Homesteel is gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot een volgende betaling is voldaan.
 4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Hollemans Homesteel heeft het recht de vergoedingen aan te passen wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, tenzij de wet anders bepaalt. Indien hij dit doet binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft de particuliere afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
 5. Meerwerk zal in hoeverre mogelijk enkel worden uitgevoerd na overleg en achteraf worden gefactureerd.
 6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of eerder met de werkzaamheden aangevangen dient te worden.
 7. Indien de afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze na het versturen van een betalingsherinnering van rechtswege in verzuim en wettelijke rente en administratiekosten. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen van Hollemans Homesteel op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5            Informatieverstrekking afnemer

 1. Afnemer stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Hollemans Homesteel.
 2. Afnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Hollemans Homesteel zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Afnemer vrijwaart Hollemans Homesteel voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt afnemer niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van afnemer.

 

Artikel 6            Uitvoering van de overeenkomst

 1. Hollemans Homesteel voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Hij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat afnemer beoogde.
 2. Hollemans Homesteel heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Afnemer dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor Hollemans Homesteel en betrokken derden voor en tijdens uitvoering van de werkzaamheden. Onder deze bepaling wordt onder meer verstaan, maar is niet gelimiteerd tot, het onverhinderd toegang verkrijgen tot de locatie waar de producten geplaatst dienen te worden, deze locatie vrij is van overtollige materialen en dat Hollemans Homesteel tijdig beschikt over de juiste informatie.
 4. Afnemer dient ten tijde van de overeengekomen oplevering en/of montage aanwezig te zijn, tenzij anders overeengekomen.
 5. Indien niet aan de bepalingen uit dit artikel is voldaan, is Hollemans Homesteel gerechtigd extra kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 7            Wijziging en annulering

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Hollemans Homesteel de mogelijkheid zijn werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Hollemans Homesteel maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar. Partijen zullen, voor zover mogelijk, een nieuwe datum overeenkomen.
 2. Hollemans Homesteel is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Hollemans Homesteel is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 3. Annulering van een afspraak dan wel overeenkomst door de afnemer is enkel schriftelijk mogelijk. Een overeenkomst gesloten op afstand kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos worden herroepen, tenzij de uitvoering van de overeenkomst binnen deze 14 dagen plaatsvindt of de overeenkomst B2B is gesloten. Bij annulering buiten de wettelijke bedenktijd voor consumenten of overeenkomsten die niet op afstand zijn gesloten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
 4. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 25% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage als bedoeld in de vorige bepaling bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt terwijl de op- of aflevering of een deel ervan indien het een deellevering betreft kan plaatsvinden en dit aan de afnemer kenbaar is gemaakt. Van deze percentages kan enkel worden afgeweken indien Hollemans Homesteel kan bewijzen dat de geleden schade hoger is of afnemer kan bewijzen dat deze lager is.
 5. Een afspraak kan tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden verzet, bij het verzetten binnen 48 uur is Hollemans Homesteel gerechtigd kosten in rekening te brengen.
 6. Indien producten volgens specificaties van de afnemer worden vervaardigd, zijn deze producten uitgesloten van het herroepingsrecht.

 

Artikel 8          Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.
 4. Indien afnemer de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is Hollemans Homesteel gerechtigd de kosten die gepaard gaan met deze verplaatsing in rekening te brengen.

 

Artikel 9          Aansprakelijkheid schade

 1. Hollemans Homesteel is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade direct is en opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt en onder directe schade valt.
 2. Hollemans Homesteel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens afnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Afnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 4. Hollemans Homesteel is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door derden en leveranciers zijn veroorzaakt, ook indien Hollemans Homesteel een aanbeveling voor deze derden heeft gedaan.
 5. Hollemans Homesteel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verkeerd gebruik van het product na het geven van advies, waaronder maar niet gelimiteerd tot het niet behandelen van de bladen.
 6. Hollemans Homesteel is niet aansprakelijk voor het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes door de directe inwerking van warmtebronnen.
 7. Hollemans Homesteel is niet aansprakelijk voor een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage of een extreme verandering daarin.
 8. In het geval dat Hollemans Homesteel een schadevergoeding verschuldigd is aan afnemer voor directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd of bij uitblijven van uitkering, niet meer dan het bedrag dat aan afnemer in rekening is gebracht, tenzij de wet of omstandigheden van het geval anders bepalen.
 9. Afnemer vrijwaart Hollemans Homesteel tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door hen geleverde diensten en producten.

 

Artikel 10         Intellectueel eigendom

 1. De rechten op de door Hollemans Homesteel aan afnemer ter beschikking gestelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en offertes en materialen berusten bij Hollemans Homesteel. Het is afnemer nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. De eigendomsrechten gaan pas over op afnemer zodra de gehele betaling is voldaan.
 3. Elke handeling in strijd met het vorige lid gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 4. Bij inbreuk komt Hollemans Homesteel een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door hen gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 5. Met het aangaan van de overeenkomst geeft afnemer Hollemans Homesteel toestemming beeldmateriaal van de (afgeronde) werkzaamheden te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst bezwaar wordt gemaakt.

 

Artikel 11        Privacy

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.

 

Artikel 12          Levering en bezorging

 1. Als (af)leveringsadres geldt het adres dat de afnemer heeft opgegeven. Hollemans Homesteel is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 2. Hollemans Homesteel is enkel gehouden te leveren in de aangegeven leveringsgebieden, zijnde Nederland en België.
 3. De door Hollemans Homesteel aangegeven levertermijnen zijn niet fataal. Indien geen specifieke levertermijn is afgesproken, geldt bij consumentenkoop een levertermijn van 30 kalenderdagen. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de afnemer hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien tijdens de productie blijkt dat er wijzigingen in de levertermijn zijn, zal de bestelling worden opgeslagen tot het moment van levering.
 4. Indien de bezorging langer duurt dan de overeengekomen datum, en Hollemans Homesteel ook nalaat op de alternatieve datum te leveren, heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, tenzij anders overeengekomen.
 5. Wanneer de producten op de afgesproken leverdatum worden aangeboden, maar niet worden aangenomen, zal een tweede levering worden afgesproken.
 6. Wanneer de producten zijn betaald, worden de producten maximaal 14 kalenderdagen in opslag gehouden en worden de opslagkosten doorberekend aan afnemer. Na deze 14 kalenderdagen wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en is Hollemans Homesteel gerechtigd naast de gebruikelijke annuleringskosten eveneens opslagkosten door te berekenen.
 7. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de afnemer, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de bezorger een aantekening op te laten maken.
 8. Afnemer dient zorg te dragen voor ruim voldoende doorgang om de producten naar binnen te brengen. Eventueel schade die ontstaat bij levering doordat niet aan deze voorwaarde wordt voldaan kan niet op Hollemans Homesteel worden verhaald.

 

Artikel 13        Klachten

 1. Afnemer is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht gemotiveerd kenbaar te maken aan Hollemans Homesteel. De klachtenregeling van het CBW wordt hierbij in acht genomen.
 2. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient afnemer of een vertegenwoordiger aanwezig te zijn op locatie. Klachten over uitgevoerde werkzaamheden dienen op dat moment kenbaar worden gemaakt aan Hollemans Homesteel.
 3. Hollemans Homesteel dient in de gelegenheid te worden gesteld een gebrek te herstellen.
 4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 14          Garanties

 1. Hollemans Homesteel biedt garantie op de door haar geleverde diensten en producten.
 2. De garantie op stalen onderstellen bedraagt 5 jaar; op de conservering van onderstellen voor binnen gebruik wordt 1 jaar garantie gegeven, tenzij anders overeengekomen of een wettelijke verplichting anders bepaalt. Wettelijke bepalingen zullen te allen tijde door Hollemans Homesteel in acht worden genomen.
 3. Kleurverschillen bij natuurproducten, product specifieke eigenschappen en oneigenlijk gebruik zijn uitgesloten van de genoemde garantie. Er wordt geen garantie geboden op buitengebruik, op eik- en overige massieve houtwerkproducten wanneer het natuurlijke werkingen betreft en tafelbladen die niet zijn behandeld, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

 

Artikel 15         Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Hollemans Homesteel is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Hollemans Homesteel en betrokken derden 12 maanden.